Хамтарсан хөтөлбөрүүд

БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ - 2020

2020.04.16-2020.07.05-ны өдрийг дуустал явагдана.
Магистр, доктор, оройн бакалаврын сургалтанд бүртгүүлэх бол энд дарна уу.

2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД
СУРАЛЦАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ӨДРИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
Бүлэг Хөтөлбөр Бүртгүүлсэн тоо Суудлын тоо Баталгаажуулсан суудлын тоо Сургалтын төлбөр Бүртгүүлэх
1 Гадаад хэлний орчуулга (Англи)* 176 80 3,166,350₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
2 Гадаад хэлний орчуулга (Хятад)* 82 80 2 3,166,350₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
3 Гадаад хэлний орчуулга (Япон)* 41 40 1 3,166,350₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
4 Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос)* 81 40 3,166,350₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
5 Сэтгүүл зүй 80 40 1 3,166,350₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
6 Сэтгүүл зүй-Гадаад хэлний орчуулга (хос)** 47 40 4,593,450₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
7 Эдийн засаг 154 80 1 3,247,650₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
8 Санхүү 127 80 3,247,650₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
9 Нягтлан бодох бүртгэл 89 80 1 3,247,650₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
10 Бизнесийн удирдлага 274 80 1 3,247,650₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
11 Менежмент 74 40 1 3,247,650₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
12 Маркетинг 172 80 2 3,247,650₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
13 Худалдаа 18 40 3,247,650₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
14 Худалдаа-Гадаад хэлний орчуулга (хос)** 27 40 4,674,750₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
15 Аялал жуулчлалын менежмент 73 40 3,004,200₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
16 Аялал жуулчлалын менежмент-Гадаад хэлний орчуулга (хос)** 64 40 4,431,300₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
17 Програм хангамж 128 40 3 3,166,350₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Физик
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
18 Програм хангамж (2+2 хөтөлбөр)*** 62 40 4,116,255₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Физик
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
19 График дизайн 32 40 3,166,350₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Физик
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
20 График дизайн (2+2 хөтөлбөр)**** 39 40 3 4,116,255₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Физик
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
21 Компьютерийн сүлжээ 9 40 3,166,350₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Математик, Гадаад хэл, Физик
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
22 Олон улсын харилцаа 401 120 5 3,247,650₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
23 Олон улсын харилцаа-Гадаад хэлний орчуулга (хос)** 193 80 4,871,475₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
24 Сэтгэл судлал 322 80 1 3,166,350₮ Бүртгүүлэх
ЭЕШ-1 - Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
ЭЕШ-2 - Гадаад хэл, Монгол хэл, Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Физик, Хими, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх

* Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагчид Багш-Орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголт бий.

** Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагчид нь 4 жилийн хугацаанд хос мэргэжил эзэмшинэ.

*** Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагч нь Солонгос хэлний 30 кр хичээлийг нэмэлтээр судлах бөгөөд хэлний түвшингийн шаардлага хангасан тохиолдолд БНСУ-ын Донгкук Их сургууль (Dongkuk university - College of Engineering)-д 1 жил суралцан хоёр сургуулийн дипломтой төгсөх боломжтой.

**** Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагч нь Солонгос хэлний 30 кр хичээлийг нэмэлтээр судлах бөгөөд хэлний түвшингийн шаардлага хангасан тохиолдолд БНСУ-ын Радио, телевизийн Их сургууль (Korea University of Media Arts)-д 2 жил суралцан хос дипломтой төгсөх боломжтой.

Жич: Шалгалт 1-ийн хувьд тооцуулсан хичээлийн оноог Шалгалт 2 дээр давхардуулан тооцохгүй.


Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Захирлын

2020 оны 4 дугаар сарын 10-ны өдрийн

A/28 тоот тушаалын хавсралт

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛЬД 2020-2021 ОНЫ
ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУРАЛЦАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ
НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
 1. БСШУЯ-аас батлан гаргасан 2013 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/79 тоот “Оюутан элсүүлэх журам” (БСШУЯ-ны сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/87 тоот тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон), 2014 оны А/370 дугаар тушаалаар баталсан “Магистр, докторын сургалт эрхлэх нийтлэг журам”, 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн БСШУСЯ-ны сайдын А/194 тоот тушаал (нэмэлт өөрчлөлт орсон), Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль (ХИС)-ийн захирлын 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/214 тоот тушаалаар баталсан “Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журам”-ыг үндэслэн Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль (ХИС)-д суралцагч элсүүлэн суралцуулна.
 2. ХИС-ийн бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрт элсэхээр хүсэлт гаргасан иргэнийг “бүртгүүлэгч”, элсэлтийн хяналтын тоонд багтан элсэх эрх авсан бүртгүүлэгчийг “элсэгч” гэнэ.
 3. Энэхүү журмаар ХИС-ийн бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрт элсэхээр бүртгүүлэгч, элсэгч болон элсэлтийн комиссын үйл ажиллагааг зохицуулна.
 4. Элсэлтийн үйл ажиллагааг ХИС-ийн элсэлтийн комисс удирдан зохион байгуулж, бүрэлдэхүүн сургууль, сургалтын алба, мэдээллийн технологийн алба зэрэг бусад алба, нэгжүүд хамтран ажиллана.
 5. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, сургуулийн материаллаг бааз, багшлах бүрэлдэхүүний хангамж зэргийг үндэслэн ХИС-ийн Удирдах зөвлөл элсэгчийн хяналтын тоог тогтооно. Уг хяналтын тоонд багтаан суралцагч элсүүлнэ.
 6. Элсэгчийн тоо бакалавр (өдөр, орой)-ын хөтөлбөрт 15, магистрын хөтөлбөрт 6, докторын хөтөлбөрт 1-ээс дээш тохиолодолд бүлэг бүрдэж тухайн хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулна..
 7. ХИС-д элсэхийг хүссэн гадаадын харьяат иргэний элсэлтийн үйл ажиллагааг “ХИС-д гадаадын иргэнийг суралцуулах журам”-аар зохицуулна.
 8. Энэхүү журам, элсэлттэй холбоотой мэдээллийг http://www.humanities.mn, https://elselt.humanities.mn, https://graduate.humanities.mn цахим хуудсанд байршуулна.
 9. Бүртгүүлэгч нь элсэлтийн үйл ажиллагаанд энэхүү журамтай танилцаж мөрдлөг болгон оролцоно.
 10. Элсэгч нь энэхүү журам болон ХИС-ийн “Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журам”, “Төлбөр тооцооны журам”, “Оюутны ёс зүйн дүрэм”-тэй танилцах үүрэгтэй.
 11. Өмнө эзэмшсэнээс өөр чиглэлээр магистр, докторын зэргийн хөтөлбөрт суралцахыг хүссэн элсэгчид сургалтын агуулгын залгамж, чанарыг хангахад шаардагдах зөрүү хичээлийг мэргэжлийн тэнхимийн санал, зөвшөөрөл дээр үндэслэн судална. Эдгээр хичээлийн багц цагийг магистр, докторын зэрэг олгох үндсэн ачаалалд тооцохгүй.
 12. Бүртгүүлэгч өөрийн хувийн мэдээллийн үнэн, зөв, бүрэн байдлыг хариуцна. Алдаатай, дутуу мэдээллээс үүсэх үр дагаврыг ХИС хариуцахгүй.
 13. Энэхүү журмаар зохицуулагдахгүй асуудлыг ХИС-ийн захирлын тушаалаар байгуулагдсан элсэлтийн комисс шийдвэрлэнэ.
ХОЁР. ЭЛСЭЛТИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
 1. Бакалавр хөтөлбөр
  1. 2020-2021 оны хичээлийн жилд өдрийн бакалаврт Хавсралт-1, оройн бакалаврт Хавсралт-2-т заасан хөтөлбөрүүдээр элсэлт авна.
  2. Бүртгэлийн үйл ажиллагааг 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-аас 2020 оны 07 дугаар сарын 05-ны хооронд ХИС-ийн элсэлтийн цахим бүртгэлийн систем https://elselt.humanities.mn хаягаар зохион байгуулна.
  3. Суралцах эрх олгох үйл ажиллагааг 2020 оны 07 дугаар сарын 06-аас 2020 оны 07 дугаар сарын 10-ны хооронд зохион байгуулна.
  4. Өдрийн бакалаврын хөтөлбөрт Боловсролын үнэлгээний төв (БҮТ)-ийн системд нэвтрэх бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан ХИС-ийн элсэлтийн бүртгэлийн системд нэвтэрч, хувийн мэдээллээ оруулан зөвхөн нэг хөтөлбөр сонгон бүртгүүлнэ.
  5. Бүртгүүлэгч энэхүү журмын 2.1.2-т заасан хугацаанд өөрийн элсэхийг хүссэн хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулж болно.
  6. Өдрийн хэлбэрээр хоёр дахь дээд боловсролын зэргийн хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй бүртгүүлэгч энэхүү журмын 2.1.2-т заасан хугацаанд цахим бүртгэлийн систем https://graduate.humanities.mn хаягаар зохион байгуулна.
  7. Хоёр дахь бакалаврын хөтөлбөрт цахим хэлбэрээр бүртгүүлэхдээ дараах материалыг хавсаргана. Үүнд:
   - Иргэний цахим үнэмлэх эсвэл лавлагаа
   - Бакалаврын диплом, хавсралт (Бакалаврын зэргийн дипломын мэдээлэл ДБУМС-д бүртгэлтэй байх, мөн гадаадад төгссөн бол албан ёсны орчуулга хийлгэж, нотариатаар баталгаажуулсан байна)
 2. Магистр, докторын хөтөлбөр
  1. 2020-2021 оны хичээлийн жилд магистр, докторт Хавсралт-3-т заасан хөтөлбөрүүдээр элсэлт авна.
  2. Бүртгэлийн үйл ажиллагааг 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-аас 2020 оны 07 дугаар сарын 05-ны хооронд ХИС-ийн элсэлтийн цахим бүртгэлийн систем https://graduate.humanities.mn хаягаар зохион байгуулна. Өвлийн элсэлтээр бүртгүүлэгчдийн хувьд бүртгэлийн хугацааг ХИС-ийн цахим хуудсаар зарлана.
  3. ХИС-ийн элсэлтийн бүртгэлийн системд нэвтэрч, хувийн мэдээллээ оруулан зөвхөн нэг хөтөлбөр сонгон бүртгүүлнэ.
  4. Бүртгүүлэгч энэхүү журмын 2.2.2-т заасан хугацаанд өөрийн элсэхийг хүссэн хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулж болно.
  5. Цахим хэлбэрээр бүртгүүлэхдээ дараах материалыг хавсаргана. Үүнд:

   Магистрын хөтөлбөр:
   • Иргэний үнэмлэх эсвэл лавлагаа
   • Бакалаврын диплом, хавсралт (Бакалаврын зэргийн дипломын мэдээлэл ДБУМС-д бүртгэлтэй байх, мөн гадаадад төгссөн бол албан ёсны орчуулга хийлгэж, нотариатаар баталгаажуулсан байна)
   Докторын хөтөлбөр:
   • Иргэний үнэмлэх эсвэл лавлагаа
   • Бакалавр болон магистрын диплом, тэдгээрийн хавсралтын хуулбар (Магистрын зэргийн дипломын мэдээлэл ДБУМС-д бүртгэлтэй байх, мөн гадаадад төгссөн бол албан ёсны орчуулга хийлгэж, нотариатаар баталгаажуулсан байна)
   • Бүтээлийн жагсаалт
ГУРАВ. БҮРТГҮҮЛЭГЧДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 1. Бакалаврын хөтөлбөр
  1. Өдрийн бакалаврын бүртгүүлэгч нь энэхүү журмын Хавсралт-1-д заасан хичээлээр 2018, 2019 онд элсэлтийн ерөнхий шалгалт (ЭЕШ) өгсөн эсвэл 2020 онд ЭЕШ өгөхөөр БҮТ-д бүртгүүлсэн байна.
  2. Хоёр дахь бакалавр болон оройн бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцах бүртгүүлэгчийн өмнөх бакалаврын зэргийн дипломын мэдээлэл нь Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем (ДБУМС)-д бүртгэлтэй байх, мөн гадаадад төгссөн бол албан ёсны орчуулга хийлгэж, нотариатаар баталгаажуулсан байна.
  3. Оройн бакалаврын хөтөлбөрт англи хэлний элсэлтийн шалгалт өгч тэнцсэн (60%-аас дээш) байна.
  4. Бүртгүүлэгч нь “ХИС-ийн суралцагч элсүүлэх журам”-тай сайтар танилцаж хүлээн зөвшөөрсөн байна.
 2. Магистр, докторын хөтөлбөр
  1. Ахиу түвшинд тавигдах шаардлага:
   • Магистрын хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй, үнэлгээний голч нь 2.0 ба түүнээс дээш байх
   • Докторын хөтөлбөрт судалгааны ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай, магистрын зэрэгтэй, үнэлгээний голч нь 3.0 ба түүнээс дээш байх
   • Англи хэлний элсэлтийн шалгалт өгч тэнцсэн (60%-аас дээш) байх
  2. Бүртгүүлэгчийн өмнөх зэргийн дипломын мэдээлэл нь Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем (ДБУМС)-д бүртгэлтэй байх, мөн гадаадад төгссөн бол албан ёсны орчуулга хийлгэж, нотариатаар баталгаажуулсан байна.
  3. Бүртгүүлэгч нь “ХИС-ийн суралцагч элсүүлэх журам”-тай сайтар танилцаж хүлээн зөвшөөрсөн байна.
ДӨРӨВ. ЭЛСЭГЧИЙГ ШАЛГАРУУЛЖ, ЭЛСҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
  Өдрийн бакалаврын хөтөлбөр:
 1. БСШУСЯ-ын сайдын 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/195 тоот тушаалын дагуу энэхүү журмын Хавсралт-1-д зааснаар шалгаруулна.
 2. Шалгуур хангасан бүртгүүлэгч “Суралцагч суралцуулах гэрээ”-г элсэлтийн системд хүлээн зөвшөөрч, баталсан байна.
 3. Суралцах эрх 2020 оны 07 дугаар сарын 10-ны дотор сургалтын төлбөрийн 50 хувийг төлснөөр баталгаажна..
 4. Суралцах эрхээ баталгаажуулсан дарааллаар хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
 5. Энэхүү журмын 4.3-д заасан хугацаанд суралцах эрхээ баталгаажуулаагүй, 4.4-д заасан хяналтын тоо дүүрсэн тохиолдолд суралцах эрх цуцлагдана.
 6. Суралцах эрхээ баталгаажуулсан элсэгч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж гэрээний дагуу 2020 оны 08 дүгээр сарын 21-ний дотор сургалтын албанд хүлээлгэн өгсөн байна.
  1. Гарын үсэг зурж баталгаажуулсан Суралцагч суралцуулах гэрээ
  2. Иргэний цахим үнэмлэх эсвэл лавлагаа
  3. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
  4. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
  5. Өөрийн суралцах бэлтгэл (сурлага) авьяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар, хэрхэн суралцахаа илэрхийлэн бичсэн эссэ (500 хүртэлх үгтэй)
  6. 19 нас хүрсэн бол эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдан шимтгэл төлсөн баримт (2020 оны 09 дүгээр сараас 12 дугаар сарын 31-ийг дуустал хамрагдсан байх)
 7. Энэхүү журмын 2.1.7-д заасан баримт бичгийг үндэслэн өмнөх боловсролын зэрэгт судалсан хичээлийг “Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журам”-ын холбогдох заалтын дагуу мэргэжлийн тэнхим дүйцүүлэн тооцож, тохирох түвшинд элсүүлнэ.
 8. Элсэх эрх үүссэн эсэхийг бүртгүүлэгчид бүртгэл хаагдсанаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан элсэлтийн системээр дамжуулан мэдэгдэнэ.
 9. Оройн бакалаврын хөтөлбөр:
 10. Бүртгүүлэгчийн англи хэлний шалгалт болон өмнөх боловсролын зэргийн голч оноог харгалзан шалгаруулж, төлбөр төлсөн дарааллаар хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
 11. Шалгуур хангасан бүртгүүлэгч “Суралцагч суралцуулах гэрээ”-г элсэлтийн системд хүлээн зөвшөөрч, баталсан байна.
 12. Хяналтын тоо дүүрсэн тохиолдолд суралцах эрх цуцлагдана.
 13. Суралцах эрхээ баталгаажуулсан элсэгч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж гэрээний дагуу 2020 оны 08 дүгээр сарын 21-ний дотор сургалтын албанд хүлээлгэн өгсөн байна.
  1. Гарын үсэг зурж баталгаажуулсан Суралцагч суралцуулах гэрээ
  2. Иргэний цахим үнэмлэх эсвэл лавлагаа
  3. Өмнөх боловсролын гэрчилгээ
 14. Элсэх эрх үүссэн эсэхийг бүртгүүлэгчид шалгалт өгсөн өдрөөс хойш ажлын 3 хоногт багтаан элсэлтийн ситемээр дамжуулан мэдэгдэнэ.
 15. Магистр, докторын хөтөлбөр:
 16. Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгчийн англи хэлний шалгалт болон өмнөх боловсролын зэргийн голч оноог харгалзан шалгаруулж, хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
 17. Докторын хөтөлбөрт бүртгүүлэгчийн англи хэлний шалгалт болон эрдэм шинжилгээний бүтээл, судалгааны ажлын үр дүн, туршлагыг харгалзан шалгаруулж, хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ..
 18. Шалгуур хангасан бүртгүүлэгч “Суралцагч суралцуулах гэрээ”-г элсэлтийн системд хүлээн зөвшөөрч, баталсан байна.
 19. Хяналтын тоо дүүрсэн тохиолдолд суралцах эрх цуцлагдана
 20. Суралцах эрхээ баталгаажуулсан элсэгч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж гэрээний дагуу 2020 оны 08 дүгээр сарын 21-ний дотор сургалтын албанд хүлээлгэн өгсөн байна.
  1. Гарын үсэг зурж баталгаажуулсан Суралцагч суралцуулах гэрээ
  2. Иргэний цахим үнэмлэх эсвэл лавлагаа
  3. Өмнөх боловсролын гэрчилгээ
 21. Элсэх эрх үүссэн эсэхийг бүртгүүлэгчид шалгалт өгсөн өдрөөс хойш ажлын 3 хоногт багтаан элсэлтийн ситемээр дамжуулан мэдэгдэнэ.
ТАВ. БУСАД
 1. 4.9, 4.14, 4.15-д заагдсан англи хэлний элсэлтийн шалгалтыг элсэлтийн системд бүртгүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 3 хоногт багтаан цахим хэлбэрээр зохион байгуулна.
 2. Англи хэл дээр боловсролын зэрэг эзэмшсэн бүртгүүлэгчийг энэхүү журмын 4.9, 4.14, 4.15-д заагдсан англи хэлний элсэлтийн шалгалтаас чөлөөлнө.
 3. Энэхүү журмын 1.6 заалтын дагуу бүлэг бүрдээгүй тохиолдолд шалгуурт нийцсэн бусад хөтөлбөрийг санал болгоно.
 4. Энэхүү журмын 5.3-т заасан саналаас татгалзсан тохиолдолд сургалтын төлбөрийг 100% буцаан олгож гэрээ дуусгавар болно.
 5. Шинээр элсэгч нь ЭЕШ-ын хэмжээст онооноос хамаарсан хөнгөлөлтийг 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд дараах байдлаар эдэлнэ.
  Шалгалт 1, Шалгалт 2 -ийн нийлбар оноо (ЭЕШ) Хөнгөлөлтийн хувь
  1280-1339 20.00%
  1340-1399 40.00%
  1400-1439 60.00%
  1440-1499 80.00%
  1500-1600 100.00%
 6. Элсэх эрх баталгаажуулсны дараа “Суралцагч суралцуулах гэрээ”-г цуцалсан тохиолдолд бүртгэлийн үйлчилгээ 50.000 төгрөг суутган, сургалтын төлбөрийн буцаан олгоно.
 7. Элсэлтийн материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбогдон гарах үр дагаврыг бүртгүүлэгч бүрэн хариуцна.
 8. Элсэлттэй холбогдох мэдээллийг сургуулийн цахим хуудас, бүртгэлийн систем, нийгмийн сүлжээ, утас, элсэлтийн комиссын цахим шуудангаар тухай бүр мэдэгдэнэ.